Τα Πρότυπα της σειράς AGRO 3 αναθεωρήθηκαν πρόσφατα και παράλληλα δημιουργήθηκε το πρότυπο AGRO 3- 5 για τα σημεία λιανικής πώλησης χοίρειου κρέατος, με την ενσωμάτωση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων, προκειμένου να ικανοποιούν πληρέστερα τις ανάγκες των ελλήνων χοιροτρόφων και τις απαιτήσεις των αγορών.

Η αναθεωρημένη έκδοση των προτύπων προαιρετικής εφαρμογής AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, καθώς και η 1η έκδοση του προτύπου ΑGRO 3.5, περιγράφουν απαιτήσεις σχετικά με:
- την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας (AGRO 3.1)
- την εκτροφή χοίρων (AGRO 3.2)
- τη σφαγή χοίρων (AGRO 3.3)
- τον τεμαχισμό, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος (AGRO 3.4)
- τα σημεία λιανικής πώλησης χοιρινού κρέατος (AGRO 3.5)

Τα νέα πρότυπα διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων, την προστασία των κτηνοτρόφων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 267623, ΦΕΚ 1723/29.08.07), ο AGROCERT είναι η αρμόδια Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Έγκρισης και Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς AGRO 3.

Οι επιχείρηση μας εφαρμόζει τα πρότυπα, ανάλογα με τη δραστηριότητά της, έτσι ώστε να ενταχτεί στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος, προκειμένου τα προϊόντα μας να γίνουν αναγνωρίσιμα, και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Για την αναγνώριση του συστήματος πιστοποίησης χρησιμοποιείται το παρακάτω εθνικό σήμα ποιότητας.
Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος

Στον τομέα της χοιροτροφίας, ο AGROCERT έχει εκπονήσει τα πρότυπα της σειράς AGRO 3, με τα οποία καθιερώνονται προδιαγραφές και κανόνες που διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι τη συσκευασία και τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος.
Παραγωγή ζωoτροφών χοιροτροφίας Εκτροφή χοίρων Σφαγή χοίρων Τεμαχισμός, αποστέωση, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος
Παραγωγή ζωoτροφών χοιροτροφίας Εκτροφή χοίρων Σφαγή χοίρων Τεμαχισμός, αποστέωση, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διαθέτει μία επιχείρηση, η οποία έχει αναπτύξει κατάλληλες δομές προσδιορισμού, παρακολούθησης και συνεχής βελτίωσης παραμέτρων της ποιότητας της.
Οι απαραίτητες οργανωτικές δομές περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός/ επιχείρηση για να είναι ικανή να Πιστοποιηθεί.
Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας περιλαμβάνει Περιγραφή της Οργάνωσής της, Γραπτές Οδηγίες για τις εργασίες που εκτελούνται στην εταιρία και επηρεάζουν την Ποιότητά της, Έντυπα και Έγγραφα που εφαρμόζονται καθώς και Εργαλεία Ελέγχου και Αξιολόγησης της λειτουργίας του Συστήματος.

Σκοπός Πιστοποίησης

Η Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εξασφαλίζει στην εταιρία αναγνωρισιμότητα όσον αφορά την διαρκεί προσπάθειά της για Συνεχή Βελτίωση των παρεχομένων Προϊόντων και Υπηρεσιών της. Επιπλέον η Πιστοποίηση, μέσω των Επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης, εξασφαλίζει στην εταιρία πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης και ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται από την Ομάδα των Επιθεωρητών.
Τί είναι το σύστημα HACCP;

Το σύστημα HACCP είναι ένα σύστημα οργάνωσης που στοχεύει στην διάθεση ασφαλών τροφίμων.
Βασίζεται περισσότερο στην πρόληψη των κινδύνων και λιγότερο στην καταπολέμηση των αποτελεσμάτων της εμφάνισής τους.
Η βάση του συστήματος είναι η "μελέτη HACCP", μία εργασία, η οποία βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, εξετάζει όλα τα στάδια της δραστηριότητας μίας επιχείρησης, εντοπίζει τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν (ανάπτυξη μικροοργανισμών, υπολείμματα ανεπιθύμητων χημικών ουσιών, ξένα σώματα κλπ) και προσδιορίζει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και τα σημεία ελέγχου.

Γίνεται ενδελεχής εξέταση των παραπάνω σημείων ελέγχου ώστε να απομονωθούν τα κρίσιμα, δηλαδή τα σημεία στα οποία η πλημμελής παρακολούθηση αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου.
Για όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου προσδιορίζονται τρόποι παρακολούθησης, όρια και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωσης απόκλισης.

Το σύστημα συμπληρώνεται με τις "οδηγίες εργασίας", "τα αρχεία τεκμηρίωσης" και "τις μεθόδους επαλήθευσης ορθής εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του συστήματος". Η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η αναθεώρηση του συστήματος HACCP για την ΤΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. γίνεται από το τμήμα Διαφάλισης Ποιότητας της εταιρίας.
HACCP
HACCP
Πιστοποιήσεις
BitCom.gr
27310 - 44265